บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) (โรงงานสระบุรี)

   
ก่อนหน้า

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) (โรงงานสระบุรี)

สถานที่
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) (โรงงานสระบุรี)
 
รายละเอียด
ติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศมากกว่า 500 ตัวให้กับทางโรงงาน TPI Polene ที่จ.สระบุรี