Quality Construction Co., Ltd.

สถานที่
อยุธยา
 
รายละเอียด
- โรงงาน Q Con
- ติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศจำนวน 410 ตัว เพื่อการระบายอากาศ ลดอุณหภูมิภายในโรงงาน