การหาขนาดพลูเล่

การหาขนาดพลูเล่

สูตร D1 x N1 = D2 ÷ N2

D1 = ขนาดพลูเล่ตาม
N1 = ขนาดความเร็วรอบที่ต้องการ
D2 = ขนาดพลูเล่ขับ
N2 = ความเร็วรอบมอเตอร์เดิม


* กรณีรู้ความเร็วรอบของพัดลม กับ พลูเล่ ตาม ต้องการทราบขนาดของพลูเล่ขับ ว่าต้องใช้ขนาดเท่าใด ?

กำหนด :     - ความเร็วรอบของพัดลม = 900 RPM
- พลูเล่ตาม 8"
- พลูเล่ขับ ?
- ใช้มอเตอร์ 4P (1,400 RPM)
       
วิธีทำ :    
=   D1 x N1   =   D2
    N2        
=   8" x 900   =   D2
    1,400        
=   7,200   =   D2
    1,400        
=   5.14 นิ้ว