ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์เวนติเลเตอร์ เป็นผู้ผลิตและคิดค้นพัดลมระบายอากาศขนาด 12" เป็นรายแรกของประเทศไทย เป็นหนึ่งในผู้นำด้านพัดลมอุตสาหกรรมกว่า 30 ปี ตลอดระยะเวลาที่อาทิตย์สั่งสมประสบการณ์พัฒนางานระบายอากาศ และกำจัดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายใต้ความภูมิใจในตราสินค้า "อาทิตย์"

และจากภาวะการขาดแคลนพลังงานจึงเป็นแรงพลักดันให้เราพัฒนาสินค้าที่เป็นทางเลือกหนึ่งของการอนุรักษ์พลังงานภายใต้แนวคิดนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน ที่มีชื่อว่า "ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า" หรือ New Energy Ventilators (NEV) ซึ่งพัฒนามาจากผลิตภัณฑ์หลักของเราคือ "ลูกหมุนระบายอากาศ" นอกจากช่วยในเรื่องการระบายอากาศแล้วยังสามารถใช้พลังงานลม ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด มาผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อลดการพึ่งพากระแสไฟฟ้าจากสายส่งหลัก ในกรณีที่ไฟฟ้าจากสายส่ง ไม่สามารถจ่ายได้ จากเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น

หลักการของการสร้างพลังงานที่จะสร้างประโยชน์เสริมให้กับ
ตัวลูกหมุน จะไม่ทำให้ประสิทธิภาพการระบายอากาศลดลง

เนื่องจาก ลูกหมุนจะทำงานได้ตามปกติแม้ในสภาวะความเร็วลมต่ำ และเมื่อมีความเร็วลมมากขึ้น ลูกหมุนจึงจะเก็บพลังงานมากขึ้นตามหลักการ ของ PWM (Pulse Width Modulated) แบตเตอรี่จะถูกชาร์จด้วยกระแสที่สูงเป็นจังหวะที่ความถี่สูงขึ้นเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จ

และด้วยการควบคุมอย่างชาญฉลาดของ MCU (Micro Controller) ให้เกิดการจัดการพลังงาน นำพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ย้อนกลับสู่ลูกหมุนในเวลาที่ไม่มีแรงลมจากภายนอกอีกด้วย

ประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นของ ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า หรือ New Energy Ventilator (NEV)

  • ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมโดยนำพลังงานลมจากลูกหมุนมาเก็บในตัวเก็บพลังงานคือ แบตเตอรี่ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่างๆมากมาย เช่น ให้แสงสว่างโดยต่อเข้ากับชุดหลอดไฟแบบต่างๆ สามารถชาร์จไฟ โทรศัพท์มือถือ และอื่นๆได้
  • สามารถนำพลังงานไฟฟ้าที่เก็บไว้ส่งคืนลูกหมุนให้เกิดการหมุนในกรณีที่ไม่มีลมได้ เรียกได้ว่าเป็น "ลูกหมุนระบายอากาศที่ไม่มีวันหยุดหมุน" นั้นเอง

พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • พลังงานหมุนเวียนที่สะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ใช้แล้วไม่มีวันหมด
  • พลังงานทดแทน หรือ พลังงานทางเลือกที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
  • พลังงานฉุกเฉิน ที่ใช้ยามคับขัน
 
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วลม(m/sX กับกำลังไฟฟ้า(w) และกระแสไฟฟ้า(Amp)

Download File
New Energy Venlator

Download PDF

VIDEO

 
 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์เวนติเลเตอร์